Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-24

CMD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 3

Cổ tức cổ phiếu CMDCTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh(CMD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10%

+1,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,000 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CMD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,000 đ = 222,000 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác