Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-27

TAW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Cấp nước Trung An(TAW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.5%

+1,050 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,050 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TAW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,050đ = 233,100đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác