Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-05-27

DTK Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP(DTK)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4%

+400 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 400 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DTK. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 400 đ = 88,800 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác