Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-27

SED Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam(SED)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

15%

+1,500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SED. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 15%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,500đ = 333,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác