Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-10

TVH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu TVHCTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải(TVH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

39.9%

+3,990 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 39.9% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 3,990 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TVH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 39.9%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 3,990 đ = 885,780 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác