Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp
2024-06-10

Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 10/6/2024

Mã cổ phiếuNgày GDKHQGiá trị
dhc10/6/2024+1,000 đ/CP
dnt10/6/2024+500 đ/CP
drc10/6/2024+700 đ/CP
gee10/6/2024+500 đ/CP
nnt10/6/2024+4,700 đ/CP
scs10/6/2024+3,000 đ/CP