Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp
2024-06-10

NNT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu NNTCTCP Cấp nước Ninh Thuận(NNT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

47%

+4,700 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 47% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 4,700 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NNT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 47%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 4,700 đ = 1,043,400 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác