Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-05-20

VBC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Nhựa - Bao bì Vinh(VBC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

18%

+1,800 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 18% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,800 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VBC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 18%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,800 đ = 399,600 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác