Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-20

QNU Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam(QNU)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

3.86%

+386 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 3.86% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 386 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu QNU. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 3.86%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 386đ = 85,692đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác