Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-24

DXP Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Cảng Đoạn Xá(DXP)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5%

+500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DXP. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 500 đ = 111,000 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác