Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-24

PHS Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng(PHS)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

0%

+0 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 0% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 0 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PHS. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 0%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 0 đ = 0 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác