Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-17

DNH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 4

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi(DNH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.5%

+450 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 450 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DNH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 450 đ = 99,900 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác