Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-05-13

HEP Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế(HEP)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.39%

+1,039 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.39% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,039 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HEP. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.39%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,039 đ = 230,658 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác