Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2023-10-30

ANV Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu ANVCTCP Nam Việt(ANV)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10%

+1,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,000 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu ANV. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,000đ = 222,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác