Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-09-25

CLL Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu CLLCTCP Cảng Cát Lái(CLL)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

36.8%

+3,679 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 36.8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 3,680 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CLL. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 36.8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 3,680đ = 816,960đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác