Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-07-01

PTD Thưởng cổ phiếu năm 2023 lần 1

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh(PTD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

16:9

+9 CP/16 CP

- Tỷ lệ thực hiện: 16:9.

- Giải thích: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 16 cổ phiếu sẽ nhận được 9 cổ phiếu mới.

- Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PTD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 16:9, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là (222 x 9)/16 = 124.875 cổ phiếu mới. Theo quy định về việc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được là 124 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ (0.875 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

Các sự kiện khác