Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-12-18

PAT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam(PAT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

90%

+9,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 90% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 9,000 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PAT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 90%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 9,000đ = 1,998,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác