Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp
2023-12-18

Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 18/12/2023

Mã cổ phiếuNgày GDKHQGiá trị
bax18/12/2023+2,000 đ/CP
cnc18/12/2023+2,000 đ/CP
dvp18/12/2023+2,500 đ/CP
htc18/12/2023+300 đ/CP
s4a18/12/2023+1,200 đ/CP