Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-12-18

BTP Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa(BTP)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.8%

+480 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 480 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BTP. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 480đ = 106,560đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác