Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-09-25

DPR Thưởng cổ phiếu năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu DPRCTCP Cao su Đồng Phú(DPR)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

1:1

+1 CP/1 CP

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1.

- Giải thích: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

- Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DPR. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 1:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là (222 x 1)/1 = 222 cổ phiếu mới. Theo quy định về việc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được là 222 cổ phiếu.

Các sự kiện khác