Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-09-18

SNZ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp(SNZ)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

11%

+1,100 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 11% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,100 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SNZ. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 11%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,100đ = 244,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác