Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-09-18

KCE Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa(KCE)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

3%

+300 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 3% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 300 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu KCE. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 3%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 300đ = 66,600đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác