Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-08-28

GAS Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu GASTổng Công ty Khí Việt Nam(GAS)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

36%

+3,600 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 36% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 3,600 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu GAS. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 36%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 3,600đ = 799,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác