Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-17

VTE Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP VINACAP Kim Long(VTE)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

0.68%

+68 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 0.68% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 68 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VTE. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 0.68%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 68 đ = 15,096 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác