Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-05-13

BMP Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

Cổ tức cổ phiếu BMPCTCP Nhựa Bình Minh(BMP)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

61%

+6,100 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 61% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 6,100 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BMP. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 61%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 6,100đ = 1,354,200đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác