Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-02-19

HMR Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 2

CTCP Đá Hoàng Mai(HMR)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

9.68%

+968 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 9.68% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 968 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HMR. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 9.68%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 968 đ = 214,896 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác