Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2024-01-15

S4A Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

CTCP Thủy điện Sê San 4A(S4A)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

12%

+1,200 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 12% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,200 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu S4A. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 12%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,200đ = 266,400đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác