Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-07-15

HCM Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 3

Cổ tức cổ phiếu HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh(HCM)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.56%

+656 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.56% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 656 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HCM. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.56%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 656 đ = 145,632 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác