Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-07-01

GVT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu GVTCTCP Giấy Việt Trì(GVT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

36%

+3,600 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 36% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 3,600 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu GVT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 36%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 3,600 đ = 799,200 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác