Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-06-03

TDW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức(TDW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

14%

+1,400 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 14% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,400 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TDW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 14%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,400 đ = 310,800 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác