Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-05-06

SEB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 lần 1

Cổ tức cổ phiếu SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung(SEB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

7%

+700 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 7% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 700 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SEB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 7%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 700đ = 155,400đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác