Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2024-05-06

QST Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu QSTCTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh(QST)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

20%

+2,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 20% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,000 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu QST. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 20%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,000đ = 444,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác