Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-04-15

AG1 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP 28.1(AG1)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.3%

+230 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.3% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 230 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu AG1. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.3%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 230 đ = 51,060 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác