Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-02-26

IJC Phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 lần 1

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật(IJC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

100:50

10,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 100:50.

- Giải thích: 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 100 có quyền được mua 50 cổ phiếu mới

- Giá thực hiện: 10,000 đồng / cổ phiếu.

- Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu còn lại không chào bán hết/chưa phân phối hết bao gồm:

  1. 1. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.
  2. 2. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ chào bán.

Số cổ phiếu còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nhà đầu tư khác mua số cổ phiếu không chào bán hết theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.


- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 222 cổ phiếu IJC. Theo tỷ lệ phát hành cổ phiếu 100:50, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm quyền mua cổ phiếu tương ứng là: (222 x 50)/100 = 111 cổ phiếu mới. Theo quy định về việc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì số lượng cổ phiếu mà cổ đông A có quyền được mua là 111 cổ phiếu với giá 10,000 đồng / cổ phiếu.

Các sự kiện khác