Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp
2024-01-15

IDC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

Cổ tức cổ phiếu IDCTổng Công ty IDICO(IDC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

15%

+1,500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu IDC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 15%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,500 đ = 333,000 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác