Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-01-08

AVC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 4

Cổ tức cổ phiếu AVCCTCP Thủy điện A Vương(AVC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

47.89%

+4,789 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 47.89% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 4,789 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu AVC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 47.89%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 4,789đ = 1,063,158đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác