Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-11-27

BVH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Tập đoàn Bảo Việt(BVH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

9.54%

+953 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 9.54% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 954 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BVH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 9.54%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 954đ = 211,788đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác