Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2023-10-02

VPD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam(VPD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

13%

+1,300 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 13% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,300 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VPD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 13%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,300đ = 288,600đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác