Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2023-08-14

TCL Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng(TCL)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

22.31%

+2,231 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 22.31% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,231 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TCL. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 22.31%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,231đ = 495,282đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác