Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-07-17

Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 21/7/2023

  • 1 chia cổ tức bằng tiền mặt.
  • 0 chia cổ tức bằng cổ phiếu.
  • 0 sự kiện phát hành thêm cổ phiếu.
  • 0 sự kiện thưởng cổ tức.