Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2023-01-02

ND2 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (ND2)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

20%

+2,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 20% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 2,000 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu ND2. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 20%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 2,000 đ = 444,000 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác