Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2022-07-18

TCH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 lần 1

Cổ tức cổ phiếu TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy(TCH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

3%

+300 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 3% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 300 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TCH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 3%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 300 đ = 66,600 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác