Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2022-05-09

HHR Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 lần 1

Cổ tức cổ phiếu HHRCTCP Đường sắt Hà Hải(HHR)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

13.5%

+1,350 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 13.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,350 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HHR. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 13.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,350 đ = 299,700 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác