Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2022-01-17

VAB Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 lần 1

Ngân hàng TMCP Việt Á(VAB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

10000:2135

+2135 CP/10000 CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10000:2135.

- Giải thích: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10,000 cổ phiếu sẽ nhận được 2135 cổ phiếu mới.

- Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VAB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 10000:2135, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là (222 x 2135)/10000 = 47.397 cổ phiếu mới. Theo quy định về việc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được là 47 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ (0.397 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

Các sự kiện khác