Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2007-06-25

VNM Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2007 lần 1

Cổ tức cổ phiếu VNMCTCP Sữa Việt Nam(VNM)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

19%

+1,900 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 19% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,900 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VNM. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 19%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,900 đ = 421,800 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác