Cổ phiếu:871+Cổ tức TB:1,432 đ/cp
Đầu tư và tích luỹ cùng Topi

ppc

HoSE

CTCP Nhiệt điện Phả Lại

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

Liên kết

Cổ phiếu cùng ngành

Lịch cổ tức, sự kiện cổ phiếu PPC năm 2024