Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức NSL

NămNgày
Giá trị
202417/4+450 đ/CP
20237/9+1,000 đ/CP
4/4+450 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Sơn La