Cổ phiếu:871+Cổ tức TB:1,432 đ/cp
Đầu tư và tích luỹ cùng Topi